دکتر عمران داوری نژاد

omrani

دکتر عمران داوری نژاد

روانپزشک

نوبت دهی اینترنتی

موقعیت شغلی

دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

حوزه فعالیت

روانپزشکی عمومی

اختلالات خلقی واضطرابی

مشاور

عضویت

عضو انجمن روانپزشکان ایران

روان پزشک مشاور درحوزه معاونت دانشجویی

مدیرامورفرهنگی وتربیت بدنی وفوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(1381-1384)

کارمند نمونه درسطح وزارت بهداشت درسال 1380

عضوکمیته استانداردسازی آموزش پزشکی عمومی(1389تاکنون)

عضوکمیته هماهنگی مداخله دررفتارهای آسیب رسان درحوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی(1389تاکنون)

رواپزشک مشاوردرحوزه معاونت دانشجویی-فرهنگی(1387تاکنون)

نماینده اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت جهت ارزشیابی برنامه های مداوم (از1389بمدت 2سال)

عضوشورای پژوهشی مرکزتحقیقات سوء مصرف مواد غرب کشور

مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رئیس واحد تحقیقات بالینی بیمارستان آموزشی درمانی فارابی

عضوشورای پژوهشی مرکز سوِء مصرف مواد درغرب کشور

معاونت درمان بیمارستان فارابی

عضوشورای فرهنگی دانشگاه

مدیر ریجستری اختلالات اعصاب وروان در دانشگاه کرمانشاه.

مدیر کوهورت  سلامت روانی ،اجتماعی ،تحصیلی ومعنوی دانشجویان،اساتید وکارمندان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مسئول آموزش پزشکی عمومی.

سال های فعالیت

13 سال

تحصیلات

روانپزشکی: دانشگاه علوم پزشکی ایران (1387-1384)

دکترای پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(1368-1375).

مقالات

  1. Executor of intra-departmental evaluation plan of the psychiatric group since 2009and 2016.
  2. Evaluation of predictors of delirium (especially drug dependence) after electroconvulsive therapy (ECT) in patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah
  3. Predicting a couple’s emotional divorce based on personality traits and attachment styles.
  4. Evaluation of the therapeutic effect of daily cerebral electroshock in patients with refractory schizophrenia
  5. The study of the relationship between lifestyle and mental health in medical students of Kermanshah University of Medical Sciences in 2017
  6. Prevalence of obsessive-compulsive disorder in patients with irritable bowel syndrome in Kermanshah in 2019.

نظرات بسته شده اند