روانپزشکان و روانشناسان

دکتر آزیتا چهری

روان سنج

دکتر حبیب اله خزایی

روانپزشک

دکتر حسن شاهرخی

روانپزشک

دکتر سامرند سلیمی

 زوج درمانگر

دکتر فرزین رضاعی

روانپزشک

دکتر عمران داوری نژاد

روانپزشک